KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”nde ÖZKA Enerji Yatırımları A.Ş. (“ÖZKA” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerin işlenmesi hususunda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirket’e ait internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi görüşmeleri dahil olmak üzere ÖZKA tarafından işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğunu, işlenme amaçlarını, aktarılacak üçüncü kişileri, toplanma yöntemlerini ve hukuki sebepleri ile bu kapsamdaki haklarınızı ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz.

  1. Veri Sorumlusu Kimdir?

Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ÖZKA tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

  1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

PLECO mobil uygulama üyeliğinizin olması, internet sitemiz üzerinden bizlere ulaşmanız, RFID kart talep etmeniz, PLECO’ya talep/şikayette bulunmanız durumlarında ve sürece bağlı olarak tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilmektedir:

 

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad

• TC Kimlik Numarası

İletişim Bilgisi

Adres

E-posta Adresi

• Cep Telefon Numarası

Kullanıcı Bilgisi

• Araç Bilgisi (Müşterinin seçimine bağlı olarak: Araç Marka, Model, Plaka)

• Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri

• Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Konum Bilgisi ve Tarih Bilgisi

• İletişim İzin Durum Bilgisi

Finansal Bilgiler

• Kredi Kart Bilgileri

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Sözleşmeler

Dava Dosyalarında Yer Alan Bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgileri

Diğer Bilgiler

• Şirket İçi Pozisyon Bilgisi

• Kariyerinizle İlgili Tarafınızca Paylaşılan Bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Neler?

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat ve temel ilkelere uygun olarak ilgili süreçler kapsamında aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında işlenmektedir:

PLECO Mobil Uygulama Üyeliğiniz Olması Durumunda

Mobil uygulama üyeliğinin oluşturulması

Mobil uygulama üyelik bilgilerinin güncellenmesi

Mobil uygulama üyeliğinin iptali

• E-şarj hizmeti kapsamında fatura düzenlenmesi

• E-şarj hizmeti kapsamında fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

RFID Kart Kullanılması Kapsamında

RFID Kartın kullanıcıya özgü olarak basılması

RFID Kartın kullanıcıya ulaştırılmasının sağlanması

Çözüm Ortaklığı Süreçlerinin Yürütülmesi Kapsamında

• Çözüm ortaklığı süreci kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi

• Çözüm ortaklığı süreci kapsamında hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi

Kullanıcı Talep/Şikayet Yönetiminin Yapılması

• Ziyaretçiler/müşteriler/potansiyel müşteriler ile talep ve şikayet yönetiminin yapılabilmesi

• Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması

• Sunulan hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

• Tarafımıza iletmiş olduğunuz taleplerin ve/veya şikâyetlerin alınması, bunlara ilişkin sonuçlar ile ilgili sizlere geri dönüş yapılabilmesi ve desteğin sağlanması

Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

• Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

• Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması

Veri Güvenliğinin Sağlanması

• Kullanıcı bilgilerinin doğruluğunun sağlanması

Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi

• Hukuki süreçlere konu olması durumunda hukuk işlerinin takibi, yürütülmesi ve gerekli belgelerin sunumu

Kariyer Süreçlerinin Planlanması

• İşe alım başvuru süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

Kurumsal Sürdürülebilirlik

• Kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere; bilgi teknolojileri kapsamında hizmet alınan tedarikçilerimize, taleplerinizi yönetmek için gerekli iş ortaklarımıza, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan tedarikçi firmalarımıza ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, danışmanlarımıza aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Bu kişisel veriler; PLECO mobil uygulamamız, internet sitemizde yer alan çözüm ortaklığı formu, çağrı merkezinde alınan ses kayıtları, WhatsApp, ChatBot, elektronik posta, sosyal medya ve şirket merkezimize elden yaptığınız başvurular aracılığıyla yazılı ve elektronik ortamda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve yukarıda detayları açıklanmış şekilde; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve bu sebeplerin varlığı dışında açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

  1. İlgili Kişi Olarak Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişi olarak, kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; internet sitemizde bulunan “KVKK Başvuru Formu” seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu bilgi talebi ile kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapsamda Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişiler aşağıda sayılan haklara sahiptir;

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi başvuru formunda yer alan iletişim adreslerine iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle mevzuata uygun şekilde taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, ÖZKA talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.