KVK BAŞVURU FORMU

PLECO ile olan ilişkiniz kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz, PLECO koruması altındadır. Kişisel verileriniz, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle kendinizin paylaşmış olduğu, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da (Kanun) sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. Kanun gereğince PLECO, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için KVK Kurumunun belirlemiş olduğu gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaya özen göstermektedir.
Bu kapsamda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen kişiler;
•    Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde hataların düzeltilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
•    Kanuna aykırı veri işleme nedeniyle zararın ortaya çıkması halinde zararını giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptirler.
Kanun’un 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda şirketimize yapacağınız başvuruları, aşağıdaki linkte bulabileceğiniz başvuru formunu doldurarak;
•    Başvuru sahibinin ıslak imzalı şahsen başvurusu ile,
•    Noter vasıtasıyla,
•    Kayıtlı elektronik posta yoluyla,
•    Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ile,
•    Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresinden mobil imza, e-imza içerecek biçimde
iletebilirsiniz.

KVK Başvuru Formu’nu indirmek için lütfen tıklayınız.